لینک منبع و پست :اختلالات، كمیودها و نیازهای ارضا نشده تروریست ها چیست؟!
http://migna.ir/vdchqxnk.23nzxdftt2.html